De Col·legi de Sobreportes a Casa Pastors

Actualment a l’Arxiu Diocesà estem catalogant documentació històrica del Seminari de Girona, la descripció dels quals properament es pensa penjar al web.

El Seminari Conciliar fou erigit l’any 1599, seguint les instruccions del concili de Trento; per al seu funcionament les rendes de dues antigues fundacions que ja tenien per missió ensenyar: el Col·legi d’en Querol o Col·legi de Sobreportes i el Col·legi d’en Beuda. El 11 de setembre de 1383 Ramon Querol, mestre en medicina i metge reial, fundava a Girona un col·legi per a 10 escolars novicis, en principi del seu llinatge i del llinatge d’altres famílies indicades al document fundacional i si faltaven d’aquests, a nois de famílies pobres de la ciutat; se’ls ensenyava a llegir i escriure, cant, gramàtica, lògica i filosofia i se’ls proveïa de menjar i beure i d’allò necessari.

Per al seu emplaçament, el 30 de gener de 1395 es va comprar el Castell de Sobreportes, davant les escales de la catedral i la lleuda de Girona, per 930 florins; el 6 de març del mateix any, el procurador del Batlle General de Catalunya, Bernat Serra, donava possessió del castell i la lleuda al procurador de Ramon Querol, que continuarien tenint sota el domini directe del rei. El 1398, pocs anys després de la fundació del col·legi d’en Querol, el mercader de Girona Jaume Beuda, fundava un altre col·legi amb capacitat de 15 escolars, a més d’altres deixes.

En fundar-se el Seminari Conciliar de Girona l’any 1599, es va escollir el Col·legi de Sobreportes com a seu del Seminari, destinant-hi les rendes dels Col·legis d’en Querol i d’en Beuda encara en funcionament. El nou Seminari conciliar va utilitzar les dependències del castell de Sobreportes fins l’any 1769, any de l’expulsió de la Companyia de Jesús, en què el col·legi jesuïta de Girona, a l’antiga canònica agustiniana de Sant Martí, queda desocupat.

Amb l’expulsió dels Jesuïtes s’oferí l’edifici per a traslladar-hi el Seminari conciliar. El Seminari abandonava l’edifici de Sobreportes i es traslladava al nou emplaçament. Els edificis de l’antic col·legi de Querol o de Sobreportes quedaren en desús i pocs anys després, el 17 de gener de 1780, eren venuts davant del notari gironí Narcís Palahí, a Josep de Pastors, important ciutadà al qual el rei havia concedit el privilegi militar, per 5.100 lliures barceloneses; al moment de la venda se’n pagaren 2.000 i la resta, en diversos terminis. Els diners de la venda foren invertits per l’administrador del Seminari en la compra de diversos censals, les rendes dels quals es destinaren al funcionament del mateix. Josep de Pastors faria enderrocar l’antic castell de Sobreportes per a construir-hi un nou palau. A partir d’aquest moment el Col·legi de Sobreportes o d’en Querol, comença a ser conegut amb el nom de casa Pastors.